leren duik click groot

 

Algemeen

CVD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we op heldere en transparante manier informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze data. CVD houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hier verder benoemd als 'General Data Protection Regulation' (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft hierover of algemeen contact met ons wenst op te nemen ivm privacy, kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden, voor zo ver U aangesloten bent of was bij onze vereniging, verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Lidmaatschap bij NELOS en via deze een vezekering bij Arena.
 • Vergunningen en bijscholingen bij AVOS
 • Verzekeringen van niet-NELOS-leden bij Arena
 • Subsidies bij Stad Antwerpen en District Antwerpen.
 • Interne public relations (nieuwsbrieven, uitnodigingen, NELOS en AVOS informatie, inschrijvingen activiteiten)
 • Publiceren van sfeerfoto’s en gerichte foto’s (deze laatste mits toestemming)

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt

CVD verzamelt enkel gegevens van personen die zich aansluiten bij de vereniging. Aansluiting bij de vereniging impliceert de uitdrukkelijke toestemming van het lid om de hierna vermelde gegevens te verzamelen en te verwerken:

 • identificatie gegevens: naam, voornaam, adres, GSMnummer, telefoonnummer, e-mail, pasfoto;
 • identificatie gegevens door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • sport specifieke kenmerken: sporttechnische kwalificaties, relevante niet-sporttechnische kwalificaties, historiek doktersattest,  ECG-datum, ongevalsverklaringen;
 • administratieve gegevens: historiek lidgelden, type van je lidmaatschap, NELOS-Lidnummer, Brevetnummer CMAS Belgium, PVE vergunningsdatum, functies bestuur en scholing
 • beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames,…

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met volgende derde partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen:

 • NELOS, de 'Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport';
 • AVOS, de 'Antwerpse Verstandhouding Voor Onderwateronderzoek en -Sport';
 • Arena, de sportverzekeraar;
 • Stad Antwerpen en District Antwerpen, de subsidiedossier-verwerker;
 • SiteGround, de web hosting service;
 • Leden van CVD, na het inloggen op de website, afhankelijk van hun functies (bestuur, kader, andere leden);
 • Eventuele externe partners inzake de evenementen waar u zich voor inschrijft, bijvoorbeeld aan een reisagentschap, hotelier of campinguitbater wanneer u deelneemt aan een duikvakantie of -weekends in clubverband.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor personen jonger dan 18 jaar, vragen we steeds een schriftelijke toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) waarvan we dan ook de identificatiegegevens verwerken.

Bewaartermijn

CVD bewaart enkel persoonsgegevens van personen die bij de vereniging aangesloten zijn. Eens u uw lidmaatschap beëindigd wordt, worden Uw gegevens niet langer gedeeld met de hierboven vermelde derden. De gegevens worden nog 1 jaar gebruikt voor interne public relations en daarna blijven ze enkel nog in onze gegevensbestanden aanwezig voor statistische doeleinden en voor jubileum uitnodigingen tenzij U expliciet verzoekt dat deze gegevens verwijderd moeten worden. U kan zulks doen door contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden bewaard en geback-upt op computers van het CVD-secretariaat en beveiligd door wachtwoorden en de laatste versies van de gebruikte softwarepakketten, firewall, antivirus & anti-malware.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Naast het recht op volledige verwijdering van uw persoonsgegevens heeft U ook het recht op inzage van de gegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kan van al deze rechten gebruik maken door contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 'de bescherming van de persoonlijke levenssfeer'.

Wijziging privacy verklaring

CVD kan haar privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018.

Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster